VỀ PHƯƠNG PHÁP RÚT GỌN THUỘC TÍNH TRỰC TIẾP TRÊN BẢNG QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG KHOẢNG CÁCH MỜ

Nguyễn Long Giang, Nguyễn Văn Thiện, Cao Chính NghĩaDOI: 10.15625/vap.2016.000101

Abstract


Các phương pháp rút gọn thuộc tính theo tiếp cận lý thuyết tập thô truyền thống đều thực hiện trên các bảng quyết định có miền giá trị rời rạc, là bảng quyết định thu được sau khi thực hiện các phương pháp rời rạc hóa dữ liệu. Để giải quyết bài toán rút gọn thuộc tính trực tiếp trên các bảng quyết định có miền giá trị thực, liên tục, trong mấy năm gần đây các nhà nghiên cứu đã đề xuất một số phương pháp theo tiếp cận lý thuyết tập thô mờ. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất phương pháp rút gọn thuộc tính trực tiếp trên bảng quyết định có miền giá trị thực, liên tục sử dụng độ đo khoảng cách mờ. Kết quả thực nghiệm cho thấy, độ chính xác phân lớp của phương pháp đề xuất hiệu quả hơn một số phương pháp sử dụng miền dương mờ và entropy mờ.

Keywords


Tập thô mờ, quan hệ tương đương mờ, khoảng cách mờ, bảng quyết định, rút gọn thuộc tính, tập rút gọnCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn