XỬ LÝ SONG SONG MÔ PHỎNG ĐA TÁC TỬ GIS BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIA MẢNH

Nguyễn Hồng Quang, Hồ Tường Vinh, Nguyễn Mạnh HùngDOI: 10.15625/vap.2016.000107

Abstract


Những công cụ mô phỏng đa tác tử trên môi trường thông tin địa lý (Geographical Information System – GIS) như GAMA (GIS Agent-based Modeling Architecture) thường cho phép chạy một mô phỏng chỉ trên một máy chủ. Với những mô phỏng hệ thống lớn phức tạp với số lượng lớn tác tử tham gia (hàng trăm ngàn hay hàng triệu) thì các máy PC thông thường sẽ không tải nổi hoặc thời gian xử lý sẽ bị kéo dài đến mức không chấp nhận được. Những phương án song song hóa công cụ mô phỏng để tăng tốc độ xử lý trên các máy chủ song song hoặc đa nhân đem lại kết quả hạn chế và đòi hỏi phải xem lại kiến trúc và thiết kế của công cụ mô phỏng, chương trình cũng như ngôn ngữ mô phỏng đi kèm.
Chúng tôi đề xuất một cách tiếp cận trực quan độc lập với công cụ và ngôn ngữ mô phỏng dựa trên đặc thù môi trường thông tin địa lý của bài toán mô phỏng: chia môi trường địa lý mô phỏng đã cho thành các mảnh nhỏ cùng với các tác tử đã được phân phối ban đầu trên nó và sử dụng nhiều máy chủ chạy song song cùng một chương trình mô phỏng nhưng mỗi máy chỉ phụ trách môi trường một mảnh. Tổng hợp các mô phỏng con này trong mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau sẽ cho kết quả của bài toán mô phỏng toàn thể. Trong bài báo này, chúng tôi phân tích và liệt kê những mối liên hệ có thể giữa tác tử các vùng liền kề. Tiếp đó chúng tôi đề xuất phương án giải quyết những bài toán do những liên hệ này đặt ra. Một mô phỏng cụ thể áp dụng cách tiếp cận này, thực hiện trên công cụ mô phỏng đa tác tử GAMA sẽ chứng minh tính khả thi của tiếp cận và chỉ ra những vấn đề mà tiếp cận cần giải quyết để có thể ứng dụng trong thực tế.

Keywords


Mô phỏng song song, đa tác tử, GIS, GAMACopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn