DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN MỜ DỰA TRÊN NHÓM QUAN HỆ MỜ PHỤ THUỘC THỜI GIAN VÀ TỐI ƯU BẦY ĐÀN

Nguyễn Công Điều, Nghiêm Văn TínhDOI: 10.15625/vap.2016.00016

Abstract


Trong thời gian gần đây, mô hình chuỗi thời gian mờ đang thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu và phân tích số liệu. Từ mô hình ban đầu của Song và Chissom, đến nay ngày càng nhiều mô hình chuỗi thời gian mờ được đề xuất để nâng cao độ chính xác trong dự báo. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số vấn đề chưa được giải quyết một cách tối ưu trong mô hình chuỗi thời gian mờ. Ðó là, làm thế nào để phân chia tập nền thành các khoảng có độ dài thích hợp và xây dựng các quan hệ mờ, nhóm quan hệ mờ một cách có hiệu quả. Sự kết hợp của các phương pháp tối ưu như giải thuật di truyền, kỹ thuật mô phỏng tôi luyện, tối ưu đàn kiến hay tối ưu bầy đàn,… nhằm xác định một cách tốt nhất các khoảng chia đã được đề cập đến. Trong bài báo này, mô hình chuỗi thời gian mờ dựa trên một khái niệm mới được đề xuất là nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian và kỹ thuật tối ưu bầy đàn được phát triển để điều chỉnh độ dài khoảng chia tập nền nhằm tăng độ chính xác dự báo của mô hình. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình mới này cho độ chính xác dự báo tốt hơn so với một số phương pháp đã đề xuất trước đây.

Keywords


Dự báo, chuỗi thời gian mờ, nhóm quan hệ mờ phụ thuộc thời gian, tối ưu bày đànCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn