GIẢI PHÁP NHẬN DẠNG BỆNH TRÊN LÚA TỪ THIẾT BỊ DI ĐỘNG THÔNG MINH

Nguyễn Hữu Hòa, Lâm Tấn Phương, Nguyễn Thái NgheDOI: 10.15625/vap.2016.00020

Abstract


Bài viết này đề xuất một giải pháp trong nhận dạng bệnh hại trên lúa thông qua ảnh chụp từ thiết bị di động. Ảnh đầu vào được tiền xử lý và rút trích đặc trưng SIFT sau đó được phân lớp bằng mô hình máy học SVM. Bài viết tập trung nghiên cứu trên 4 loại bệnh hại trên cây lúa phổ biến nhất ở Việt Nam là bệnh cháy bìa lá, cháy lá (đạo ôn), bệnh đốm vằn và bệnh vàng lá với tổng số hình ảnh được thu thập là 1446. Kết quả kiểm thử từ tập ảnh thu thập từ thực tế cho thấy độ chính xác đạt 79,63%. Giải pháp này là tiền đề để xây dựng ứng dụng trên thiết bị di động phục vụ nông nghiệp thông minh nhằm giúp người nông dân xác định sớm bệnh hại lúa và phòng trừ bệnh kịp thời.

Keywords


Nhận dạng bệnh trên lúa, ứng dụng di động, đặc trưng SIFT, máy học SVMCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn