GIẢI THUẬT tSVM CHO PHÂN LỚP PHI TUYẾN TẬP DỮ LIỆU LỚN

Đỗ Thanh Nghị, Phạm Nguyên Khang, Trần Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Hữu HòaDOI: 10.15625/vap.2016.00025

Abstract


Trong bài viết này, chúng tôi trình bày giải thuật tSVM cho phân lớp phi tuyến tập dữ liệu lớn. Giải thuật tSVM sử dụng máy học cây quyết định để phân hoạch nhanh tập dữ liệu lớn thành k phân vùng được gọi là nút lá. Chỉ những nút lá có nhãn (lớp) của các phần tử thuần nhất (giống nhau) được giải thuật tSVM gán nhãn tương ứng như giải thuật cây quyết định dùng để phân lớp. Với mỗi nút lá có nhãn các phần tử không thuần nhất, giải thuật tSVM huấn luyện một mô hình SVM phi tuyến dùng để phân lớp dữ liệu cục bộ của nút lá. Việc huấn luyện các mô hình SVM trên từng nút lá có nhãn không thuần nhất hoàn toàn độc lập với nhau, vì thế có thể được thực hiện song song trên các máy tính multi-core. Kết quả thực nghiệm trên các tập dữ liệu của UCI và 3 tập dữ liệu nhận dạng ký tự viết tay và tập dữ liệu phân lớp ảnh cho thấy giải thuật tSVM cho kết quả phân lớp nhanh, chính xác khi so sánh với giải thuật SVM chuẩn như LibSVM.

Keywords


Máy học véc-tơ hỗ trợ (SVM), mô hình máy học cục bộ, phân lớp phi tuyến tập dữ liệu lớnCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn