HỆ ANFIS CHO BÀI TOÁN DỰ BÁO DỮ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN VÀ ỨNG DỤNG

Nguyễn Thị Thu Hiền, Lê Hữu Hà, Trần Thị Vân Anh, Văn Thế Thành, Quản Thành ThơDOI: 10.15625/vap.2016.00026

Abstract


Khai thác dữ liệu quá khứ để dự báo dữ liệu tương lai với độ chính xác cao là vấn đề thử thách. Hệ suy luận ANFIS (Adaptive Neuro-fuzzy Inference System) là một trong các kỹ thuật dùng để dự báo dữ liệu chuỗi thời gian. Vì vậy, bài báo đề xuất mô hình dự báo đa trị dựa trên hệ suy luận ANFIS. Từ đó, chúng tôi xây dựng thuật toán huấn luyện và thuật toán dự báo dựa trên mô hình đã đề xuất. Để minh chứng tính hiệu quả của mô hình đề xuất, chúng tôi xây dựng hai ứng dụng thực nghiệm: (1) Dự báo sản lượng sữa trên cơ sở dữ liệu của công ty Vinamilk; (2) Dự báo giá cổ phiếu trên cơ sở dữ liệu Cophieu68.

Keywords


Chuỗi thời gian, Dự báo, ANFISCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn