KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN CÓ TRỌNG SỐ DỰA TRÊN CẤU TRÚC N-LIST

Bùi Danh Hường, Võ Đình Bảy, Nguyễn Duy HàmDOI: 10.15625/vap.2016.00031

Abstract


Khai thác tập phổ biến là bài toán quan trọng trong khai thác dữ liệu. Đã có nhiều phương pháp khác nhau được đề xuất để giải quyết bài toán này. Trong đó, cấu trúc N-list được đề xuất bởi Deng với việc sử dụng hướng tiếp cận lai giữa cây FP và cây liệt kê đã đạt được hiệu quả đáng khích lệ. Tuy nhiên phương pháp này mới chỉ khai thác trên cơ sở dữ liệu (CSDL) nhị phân truyền thống. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một cấu trúc mở rộng của N-list là WN-list (Weighted N-list) để giải quyết bài toán khai thác tập phổ biến có trọng số trên CSDL trọng số. Đầu tiên, một số định lý được phát triển để tính toán độ phổ biến trọng số của itemset, sau đó thuật toán NFWI được đề xuất trên cơ sở các định lý đó để khai thác nhanh tập phổ biến có trọng số. Các thử nghiệm trên nhiều loại cơ sở dữ liệu (thưa và dày) cho thấy phương pháp đề xuất hiệu quả hơn so với các phương pháp khai thác tập phổ biến có trọng số hiện có, đặc biệt là khi ngưỡng phổ biến nhỏ.

Keywords


Khai thác dữ liệu, khai thác tập phổ biến, tập phổ biến có trọng số, WN-listCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn