MÔ HÌNH TRUY VẤN DỮ LIỆU TÙY CHỌN DỰA TRÊN NGỮ NGHĨA CỦA CÂU TRUY VẤN

Nguyễn Thanh Tuấn, Hoàng Thị Thanh Hà, Nguyễn Văn Tin, Lê Thành NhânDOI: 10.15625/vap.2016.00042

Abstract


Hiện nay, cùng với sự mở rộng của World Wide Web là sự tăng trưởng nhanh chóng của dữ liệu. Nguồn dữ liệu khổng lồ hiện nay vẫn được lưu trữ trong các mô hình cơ sở dữ liệu khác nhau, phổ biến là các mô hình: cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database), cơ sở dữ liệu ngữ nghĩa,… Sự phong phú của các loại cơ sở dữ liệu gây khó khăn cho người dùng có thể theo kịp với những phát triển của ngôn ngữ truy vấn trong việc truy cập vào các kho dữ liệu mà họ cần tra cứu. Bài báo này trình bày hướng tiếp cận cho phép người sử dụng có thể lựa chọn và truy vấn được dữ liệu mong muốn từ hai loại cơ sở dữ liệu phổ biến hiện nay là cơ sở dữ liệu ngữ nghĩa (RDF database), cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database). Dựa trên ngữ nghĩa của câu truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên và loại cơ sở dữ liệu lựa chọn, hệ thống sẽ đề nghị ra một câu truy vấn tương ứng cho phép người dùng kiểm tra trước khi đồng ý thực thi.

Keywords


RDF, SQL, SPARQL, chuyển đổi câu truy vấn cơ sở dữ liệuCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn