MÔ PHỎNG XÂM NHẬP MẶN TRÊN HỆ THỐNG CỐNG TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Hoàng Ngọc Hiếu, Nguyễn Hải Thanh, Ngô Đức Lưu, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Huỳnh Xuân HiệpDOI: 10.15625/vap.2016.00044

Abstract


Trong bài viết này chúng tôi đề xuất một tiếp cận mới cho vấn đề diễn biến phức tạp của xâm nhập mặn tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Với việc quy hoạch hệ thống cống ngăn mặn ảnh hưởng rất lớn trong việc giảm tác hại của vấn đề xâm nhập mặn trong biến đổi khí hậu. Chúng tôi xây dựng mô hình trên kỹ thuật đa tác tử và mô phỏng dựa trên nền tảng mô phỏng GAMA. Mô hình mô phỏng với hai mô hình: hệ thống cống ngăn mặn mở; hệ thống cống ngăn mặn đóng (được thí điểm tại tỉnh Bạc Liêu) trên cơ sở dữ liệu trong quá khứ và đưa ra kịch bản dự kiến cho tương lai. Kết quả mô phỏng là bản đồ xâm nhập mặn theo thời gian và thống kê mức xâm nhập mặn theo thời gian cho các đơn vị hành chính (huyện, tỉnh) của cả hai mô hình: hệ thống cống ngăn mặn mở; hệ thống cống ngăn mặn đóng. Các mức độ ảnh hưởng của xâm nhập mặn cũng được đánh giá so sánh giữa hai mô hình nhằm hỗ trợ cho các giải pháp làm giảm thiệt hại của xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu.

Keywords


Mô phỏng, bản đồ xâm nhập mặn, thống kê mức xâm nhập mặn, đa tác tử, GAMACopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn