MỘT KỸ THUẬT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỂN THỊ ĐỐI TƯỢNG GIẢ 3D

Trịnh Hiền Anh, Đỗ Năng Toàn, Hà Mạnh Toàn, Trịnh Xuân Hùng, Đỗ Văn Thiện, Phạm Bá MâyDOI: 10.15625/vap.2016.00047

Abstract


Trong các hệ thống thực tại ảo việc chèn các đối tượng giả 3D luôn là vấn đề đặt ra cho việc hiển thị đáp ứng các yêu cầu của thế giới thực. Việc chèn các đối tượng giả 3D luôn đòi hỏi, các đối tượng được nhìn thấy trong hệ thống càng giống thực càng tốt. Bài báo này đề cập đến việc sử dụng bóng cho việc nâng cao tính chân thực cho đối tượng. Kỹ thuật được đề xuất dựa trên hướng nguồn sáng thu nhận được bằng phương pháp phân tích tính chất phản xạ trên bề mặt vật thể và đã được cài đặt và thử nghiệm trong hệ thống trưng bày ảo.

Keywords


Light detection, Shadow, VR, AR…Copyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn