MỘT LƯỢC ĐỒ THỦY VÂN THUẬN NGHỊCH KHÓA CÔNG KHAI CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU DỰA TRÊN KỸ THUẬT MỞ RỘNG CÁC THUỘC TÍNH KIỂU THỰC

Lê Quang Hòa, Đỗ Văn Tuấn, Nguyễn Huy Đức, Phạm Văn ẤtDOI: 10.15625/vap.2016.00049

Abstract


Thủy vân số được xem là một công cụ hữu hiệu để bảo vệ cơ sở dữ liệu trên các môi trường trao đổi không an toàn. Các lược đồ thủy vân truyền thống chỉ cho phép trích thủy vân mà không có khả năng khôi phục cơ sở dữ liệu. Do đó, người nhận không có được dữ liệu gốc mà chỉ là một bản gần đúng. Để khắc phục nhược điểm trên, gần đây đã xuất hiện các lược đồ có khả năng khôi phục được bản gốc, gọi là các sơ đồ thủy vân thuận nghịch. Phép biến đổi mở rộng hiệu được xem là một kỹ thuật hữu hiệu để xây dựng các lược đồ thủy vân thuận nghịch, tuy nhiên nó có nhược điểm làm cho dữ liệu bị biến đổi khá nhiều. Gần đây Fafoura và cộng sự đề xuất sử dụng phương pháp mở rộng hiệu trên phần phân của các thuộc tính kiểu số thực, do đó giảm sự thay đổi và nâng cao chất lượng thủy vân. Tuy nhiên bằng các phân tích lý thuyết cũng như thử nghiệm, chúng tôi chỉ ra trong một số trường hợp lược đồ này không thể khôi phục thủy vân cũng như dữ liệu gốc một cách chính xác. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất một giải pháp khắc phục nhược điểm nói trên bằng cách sử dụng bản đồ định vị để phân biệt trường hợp có thể nhúng theo phương pháp mở rộng phần phân và trường hợp không cho phép nhúng. Sau đó dựa trên phương pháp nhúng tin mới này, chúng tôi đề xuất một lược đồ thủy vân thuận nghịch dễ vỡ khóa công khai trên các cơ sở dữ liệu quan hệ. Lược đồ này có ưu điểm ở chỗ người nhận dễ dàng kiểm tra tính toàn vẹn của cơ sở dữ liệu thủy vân nhận được và khôi phục đúng cơ sở dữ liệu gốc. Như vậy người nhận không phải sử dụng cơ sở dữ liệu gần đúng (thủy vân) mà dùng cơ sở dữ liệu chính xác.

Keywords


Cơ sở dữ liệu quan hệ, thủy vân thuận nghịch, mở rộng hiệu, dễ vỡ, khóa công khaiCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn