MỘT PHƯƠNG PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG TRẢI NGHIỆM TRONG TRUYỀN VIDEO TRÊN MẠNG IP

Cao Diệp Thắng, Đỗ Tuấn HạnhDOI: 10.15625/vap.2016.00050

Abstract


Bài báo này đề xuất một phương pháp cải tiến quản lý hàng đợi tích cực Blue để cải thiện chất lượng truyền video trên môi trường mạng IP. Chúng tôi đã sử dụng phương pháp điều chỉnh xác xuất đánh dấu (loại bỏ) gói tin trong giải thuật quản lý hàng đợi tích cực Blue để làm giảm xác suất mất gói tin đang video trong các ứng dụng truyền video trên mạng. Sử dụng công cụ mô phỏng NS-2 để kiểm nghiệm trên các mẫu video chuẩn mpeg cho thấy chất lượng truyền video đã được cải thiện đáng kể.

Keywords


Video, QoE, BLUE, AQM (Active Queue Management)...Copyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn