MỘT PHƯƠNG PHÁP TRA CỨU ẢNH BIỂU DIỄN NHU CẦU THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG HIỆU QUẢ

Nguyễn Hữu Quỳnh, Đào Thị Thúy Quỳnh, Ngô Quốc Tạo, Cù Việt Dũng, Phương Văn Cảnh, An Hồng SơnDOI: 10.15625/vap.2016.00054

Abstract


Hầu hết các cách tiếp cận tra cứu ảnh dựa vào nội dung truyền thống không biểu diễn hiệu quả nhu cầu thông tin của người dùng. Lý do của các hạn chế này là: (a) nhu cầu thông tin của người dùng rất phong phú, do đó khó có thể biểu diễn nhu cầu này với một ảnh truy vấn, (b) một ảnh thường gồm nhiều biểu diễn với độ quan trọng khác nhau nhưng các phương pháp thường coi độ quan trọng này là ngang nhau, (c) các đặc trưng mức thấp không phản ánh được thông tin ngữ nghĩa của ảnh và (d) hàm khoảng cách kết hợp với các đặc trưng mức thấp không thể hiện được nhận thức về độ tương tự trực quan của người dùng. Nhằm khắc phục hạn chế ở trên, chúng tôi đề xuất phương pháp tra cứu ảnh, có tên ERIN (Efficient Representation of Information Need). Phương pháp có ưu điểm biểu diễn tốt nhu cầu thông tin của người dùng do sử dụng nhiều ảnh và nhiều biểu diễn. Bên cạnh đó, phương pháp xác định được độ quan trọng của mỗi biểu diễn ảnh và giảm khoảng cách ngữ nghĩa giữa đặc trưng mức thấp và khái niệm mức cao dẫn đến nâng cao chất lượng hệ thống tra cứu ảnh. Chúng tôi đã thực nghiệm trên cơ sở dữ liệu ảnh gồm 10.800 ảnh. Các kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng kỹ thuật này cải tiến được hiệu năng của hệ thống tra cứu ảnh dựa vào nội dung so với phương pháp đã có và cho kết quả gần với nhu cầu của người dùng.

Keywords


Tra cứu ảnh dựa vào nội dung, biểu diễn nhu cầu thông tin, đa truy vấn, véc tơ đặc trưngCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn