MỘT SỐ CẢI TIẾN CHO HỆ TRUY VẤN ẢNH DỰA TRÊN CÂY S-TREE

Văn Thế Thành, Lê Mạnh ThạnhDOI: 10.15625/vap.2016.00056

Abstract


Ảnh số đã trở nên thân thuộc với cuộc sống hàng ngày, nên bài toán truy vấn ảnh phù hợp với nhu cầu xã hội hiện nay. Bài báo tiếp cận xây dựng hệ truy vấn ảnh theo nội dung CBIR (Content-Based Image Retrieval) dựa trên chữ ký nhị phân (binary signature) và cây S-Tree. Để tạo chữ ký nhị phân, chúng tôi ứng dụng phương pháp gom cụm K-mean để tạo dải màu từ tập hình ảnh gồm 36,986 ảnh. Tiếp đến, bài báo thiết kế cấu trúc dữ liệu cây Sig-Tree dựa trên cấu trúc dữ liệu S-Tree, từ đó mô tả các các thao tác trên cây Sig-Tree. Nhằm đánh giá độ tương tự giữa các hình ảnh, bài báo ứng dụng độ đo Hamming, EMD (Earth Mover Distance) trên không gian màu CIE-Lab. Nhằm minh chứng cho lý thuyết đã đề nghị, chúng tôi xây dựng thực nghiệm và đánh giá kết quả trên các tập dữ liệu ảnh gồm: COREL (1,000 ảnh), Wang (10,800 ảnh), Bộ sưu tập ảnh ImgCollect (36,986 ảnh).

Keywords


CBIR, S-tree, Sig-tree, image retrieval, binary signatureCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn