MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KHAI PHÁ ĐỒ THỊ CON THƯỜNG XUYÊN ĐÓNG

Hoàng Minh Quang, Vũ Đức Thi, Phạm Quốc HùngDOI: 10.15625/vap.2016.00057

Abstract


Khai phá các mẫu thường xuyên là bài toán quan trọng có nhiều khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Các ứng dụng trong thực tiễn rất đa dạng và phong phú nên phương pháp khai phá tập mục thường xuyên bị giới hạn bởi cấu trúc dữ liệu dạng tập hợp không phản ánh được hết bản chất của dữ liệu chẳng hạn như cấu trúc thành phần hóa học của các viên thuốc tân dược, cấu trúc gen tế bào, cấu trúc protein động vật và nhiều cấu trúc khác. Các cấu trúc dữ liệu này hầu hết đều có thể biểu diễn dưới một dạng dữ liệu có cấu trúc đã biết như đồ thị, cây hoặc lattice. Do vậy, các nghiên cứu về khai phá đồ thị con thường xuyên có ý nghĩa rất lớn đặc biệt hữu ích trong lĩnh vực y tế. Trong bài báo này, chúng tôi đưa ra một số nhận xét, đánh giá về các thuật toán khai phá đồ thị con thường xuyên hiện nay đồng thời cũng đề xuất một vài điểm thay đổi trong việc thực hiện khai phá đồ thị con thường xuyên nhằm tăng hiệu quả khai phá đồ thị con thường xuyên nhất là đồ thị con thường xuyên đóng.

Keywords


Khai phá dữ liệu, đồ thị con thường xuyên, khai phá đồ thị, dữ liệu có cấu trúc, đồ thị con thường xuyên đóng, độ phức tạp tính toánCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn