PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN BẰNG SỬ DỤNG CHỈ SỐ BÁO TRƯỚC

Đỗ Văn Thành, Nguyễn Minh HảiDOI: 10.15625/vap.2016.00069

Abstract


Mục đích của bài báo này là đề xuất kết hợp phương pháp chỉ số dẫn báo và hệ số tương quan giữa chỉ số thị trường chứng khoán của một sàn giao dịch với các biến dữ liệu giao dịch cổ phiếu trong việc xây dựng mô hình dự báo chỉ số thị trường chứng khoán. Áp dụng phương pháp được đề xuất, bài báo sẽ thực hành xây dựng mô hình dự báo chỉ số thị trường chứng khoán VNINDEX của sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh. So sánh kết quả dự báo bằng sử dụng mô hình so với số liệu thống kê thực tế cho thấy triển vọng của phương pháp dự báo được đề xuất trong việc xây dựng mô hình dự báo chỉ số thị trường chứng khoán.

Keywords


Mô hình dự báo, chỉ số thị trường chứng khoán, chỉ số báo trước, hệ số tương quanCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn