PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH DỮ LIỆU TPS TRONG GIS 3D QUẢN LÝ DỮ LIỆU DÂN CƯ

Phạm Văn Đăng, Trần Vĩnh PhướcDOI: 10.15625/vap.2016.00071

Abstract


Chúng ta biết rằng, sự gia tăng dân số sẽ dẫn đến việc gia tăng những mặt tích cực và tiêu cực trong cộng đồng dân cư. Vì thế, một thách thức lớn hiện nay cho các cấp chính quyền là cần phải nghiên cứu một hệ GIS quản lý dân cư có hiệu quả. Nghĩa là phải quản lý những người sinh sống và làm việc trên địa bàn lãnh thổ theo không gian và thời gian. Việc quản lý này các cấp chính quyền phải làm thường xuyên. Họ phải quản lý những người đang sinh sống và làm việc trên địa bàn của mình, gắn liền với công tác quản lý nhân khẩu và hộ khẩu như nhân khẩu thường trú và tạm trú, các mối quan hệ bao gồm: quan hệ huyết thống, quan hệ xã hội, quan hệ luật, quan hệ tiền án, tiền sự và quan hệ sinh tử. Tất cả các mối quan hệ này đều diễn ra theo không gian và thời gian xác định. Để giải quyết những vấn đề trên, mục tiêu của bài báo là nghiên cứu lý thuyết cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc qia về dân cư và mô hình dữ liệu GIS 3D hiện có và đề xuất một mô hình dữ liệu mới cho hệ GIS quản lý dân cư. Mô hình mới này có khả năng quản lý các hoạt động của con người tại vị trí sinh sống, vị trí làm việc, vị trí diễn ra các mối quan hệ và các thông tin khác có sự thay đổi theo không gian và thời gian để hỗ trợ thông tin cho công tác bảo vệ an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mô hình mới này được cài đặt thực nghiệm trên hệ quản trị CSDL Oracle11g, dùng kiểu dữ liệu không gian của Oracle11g và kết hợp với ngôn ngữ lập trình C# để trình bày dữ liệu bằng các biểu mẫu thông qua một số câu truy vấn trên các mối quan hệ, nhân khẩu, hộ khẩu, tìm tổ tiên và con cháu.

Keywords


Mô hình dữ liệu, cơ sở dữ liệu không gian, cơ sở dữ liệu thời gian, 3D, GIS, và TPSCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn