PHỤ THUỘC BOOLEAN DƯƠNG ĐA TRỊ TRONG MÔ HÌNH DỮ LIỆU DẠNG KHỐI

Trịnh Đình Thắng, Trần Minh Tuyên, Trịnh Ngọc TrúcDOI: 10.15625/vap.2016.00074

Abstract


Báo cáo đề xuất khái niệm phụ thuộc Boolean dương đa trị trong mô hình dữ liệu dạng khối, chứng minh tính đầy đủ của họ hàm I,  và , định lý tương đương của ba loại suy dẫn, tính chất của phụ thuộc Boolean dương đa trị m-đúng trên khối, điều kiện cần và đủ của một thể hiện chặt của tập phụ thuộc Boolean dương đa trị trên khối... Ngoài ra, một số tính chất liên quan đến khái niệm này khi khối suy biến thành quan hệ cũng đã được phát biểu và chứng minh ở đây.

Keywords


Phụ thuộc Boolean dương đa trị, khối, lược đồ khốiCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn