PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN DỰA TRÊN CHUỖI THỜI GIAN MỜ THEO TIẾP CẬN ĐẠI SỐ GIA TỬ

Hoàng Tùng, Nguyễn Đình Thuân, Vũ Minh LộcDOI: 10.15625/vap.2016.00075

Abstract


Phương pháp dự báo chuỗi thời gian dựa trên chuỗi thời gian mờ là một vấn đề nghiên cứu nhận được nhiều sự quan tâm trong những năm qua. Trong các nghiên cứu về chuỗi thời gian mờ, các hạng từ dùng để định tính giá trị quan sát của chuỗi thời gian thường được định lượng bằng tập mờ. Các nghiên cứu này đã dùng tập mờ để tiếp cận tới giá trị quan sát, là các hạng từ, của chuỗi thời gian mờ. Ở bài báo này chúng tôi trình bày một phương pháp dự báo chuỗi thời gian dựa trên chuỗi thời gian mờ theo tiếp cận đại số gia tử (ĐSGT). Theo đó, ĐSGT đóng vai trò là một công cụ tiếp cận giúp định lượng các hạng từ là giá trị của chuỗi thời gian mờ. Với cách tiếp cận này, khái niệm về khoảng tính mờ của các hạng từ sẽ giúp ích cho việc xác định các khoảng chia hợp lý trên miền trị tham chiếu của chuỗi thời gian. Từ kết quả thực nghiệm, với số khoảng chia khác nhau, trên một số chuỗi thời gian cho thấy, phương pháp của bài báo mang tới kết quả dự báo chính xác hơn những phương pháp dự báo dựa trên chuỗi thời gian mờ được công bố thời gian gần đây.

Keywords


Chuỗi thời gian mờ, đại số gia tử, khoảng chia, khoảng chia hợp lýCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn