PHƯƠNG PHÁP SINH MÔ HÌNH TỰ ĐỘNG CHO CÁC BIỂU ĐỒ UML 2.0

Lê Chí Luận, Phạm Ngọc HùngDOI: 10.15625/vap.2016.00076

Abstract


Báo cáo này giới thiệu một số cải tiến cho phương pháp sinh mô hình cho các đối tượng trong biểu đồ tuần tự UML 2.0. Ý tưởng chính của một số cải tiến là phân tích biểu đồ tuần tự đầu vào có cấu trúc phức tạp chứa hầu hết các phân đoạn lồng ghép với nhau để xác định các thông điệp vào ra của từng đối tượng và thứ tự thực hiện của chúng nhằm xây dựng mô hình cho từng đối tượng. Các mô hình này sẽ được đặc tả bằng ôtômát vào/ra (IO automata). Các mô hình sinh ra bởi phương pháp đề xuất sẽ được sử dụng để kiểm chứng tính đúng đắn của thiết kế đã cho cũng như được sử dụng để sinh các ca kiểm thử cho phương pháp kiểm thử dựa trên mô hình.

Keywords


Sinh mô hình tự động, biểu đồ tuần tự, ôtômát vào/raCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn