PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU ĐÀN KIẾN DÓNG HÀNG TOÀN CỤC CÁC MẠNG TƯƠNG TÁC PROTEIN

Đỗ Xuân Quyền, Nguyễn Hoàng Đức, Thái Đình Phúc, Đỗ Đức ĐôngDOI: 10.15625/vap.2016.00077

Abstract


Dóng hàng toàn cục các mạng tương tác protein (PPI) cung cấp thông tin giúp phát hiện các chức năng của protein, vì vậy bài toán này đang được nghiên cứu rộng rãi. Bài báo này giới thiệu một thuật toán metaheuristics hiệu quả, ACOPPI, để dóng hàng mạng PPI. Thuật toán ứng dụng phương pháp tối ưu đàn kiến xây dựng dóng hàng và kết hợp tìm kiếm cục bộ. Thực nghiệm cho thấy thuật toán đề xuất có điểm dóng hàng tốt hơn so với các thuật toán SPINAL, FastNA đã công bố.

Keywords


Protein-protein interraction network, ant colony optimizationCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn