SO SÁNH CHÍNH SÁCH LƯU TRỮ VỚI CHÍNH SÁCH THAY THẾ NỘI DUNG TRONG MẠNG HƯỚNG NỘI DUNG

Lê Phong Dũ, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Đức TháiDOI: 10.15625/vap.2016.00081

Abstract


CCN (Content Centric Networking) được đề xuất trong những năm gần đây, được xem là một giải pháp cho mạng internet trong tương lai. Trong CCN, dữ liệu được chuyển từ mô hình host – to - host sang mô hình truyền dữ liệu dựa trên tên nội dung. Lưu trữ dữ liệu trong mạng là đặc điểm của CCN, tức là dữ liệu được lưu tại các node trong mạng. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ phân tích các chính sách lưu trữ nội dung tại các node và tiến hành so sánh các chính sách này với các chính sách thay thế nội dung, khi không gian lưu trữ tại các node không đủ bộ nhớ lưu trữ nội dung mới, đồng thời mô phỏng được thực hiện trong mô hình mạng tự do phù hợp với mạng CCN thay vì mô hình mạng phân cấp. Kết quả mô phỏng cho thấy chính sách thay thế nội dung LRU cho kết quả tốt hơn các chính sách được đề xuất khác.

Keywords


Content Centric Networking, CCN, CacheCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn