THIẾT KẾ LƯỢC ĐỒ LỚP UML CÓ YẾU TỐ THỜI GIAN TỪ MÔ HÌNH TimeER

Hoàng Quang, Nguyễn Văn Toán, Võ Hoàng Liên MinhDOI: 10.15625/vap.2016.00089

Abstract


Lược đồ lớp UML là mô hình dữ liệu mức khái niệm thường được sử dụng phổ biến cho việc thiết kế các hệ thống thông tin quản lý hiện nay, nhờ vào khả năng mô tả thế giới thực và được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các nhà phát triển (Rational Rose, Enterprise Architect,…). Tuy nhiên, việc sử dụng các lược đồ lớp UML để thiết kế các cơ sở dữ liệu có yếu tố thời gian thì không thực sự dễ dàng. Trong khi đó, mô hình TimeER cũng là mô hình dữ liệu mức khái niệm, nhưng lại “gần gũi” với các thế giới thực có nhu cầu hỗ trợ yếu tố thời gian. Nó còn được xem là phản ánh đầy đủ các khía cạnh thời gian so với các mô hình thực thể - mối quan hệ (mô hình ER) có yếu tố thời gian khác. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một phương pháp thiết kế lược đồ lớp UML từ một mô hình TimeER cho trước trên cơ sở kế thừa các phương pháp chuyển đổi mô hình ER truyền thống sang lược đồ lớp UML trước đây; đồng thời bổ sung thêm các quy tắc chuyển đổi các thành phần có yếu tố thời gian trên mô hình TimeER sang lược đồ lớp UML.

Keywords


Mô hình dữ liệu mức khái niệm, thiết kế cơ sở dữ liệu có yếu tố thời gian, mô hình TimeER, sơ đồ lớp UMLCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn