THUẬT TOÁN HIỆU QUẢ KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN TỐI ĐẠI TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU GIAO DỊCH LỚN

Lê Hoài Bắc, Phan Thành HuấnDOI: 10.15625/vap.2016.00090

Abstract


Khai thác luật kết hợp, một trong những kỹ thuật quan trọng nhất và được nghiên cứu nhiều nhất trong khai thác dữ liệu. Khai thác tập phổ biến tối đại là một trong những vấn đề cơ bản nhất trong khai thác luật kết hợp. Hầu hết các thuật toán tìm tập phổ biến tối thiểu trước, từ tập phổ biến tối thiểu suy ra tập phổ biến tối đại. Những phương pháp này tốn nhiều thời gian để tìm tập phổ biến tối đại. Để khắc phục vấn đề này, chúng tôi đề xuất một cách tiếp cận mới để tìm tập phổ biến tối đại trên cơ sở dữ liệu giao dịch lớn: kỹ thuật nén hiệu quả cơ sở dữ liệu giao dịch lớn, dùng cấu trúc dữ liệu lưu trữ dạng bit và tập chỉ mục chứa các item đồng xuất hiện để chiếu tính nhanh tập phổ biến tối đại. Sau cùng, chúng tôi trình bày kết quả thực nghiệm, cho thấy rằng thuật toán đề xuất tốt hơn so với các thuật toán hiện hành.

Keywords


Khai thác luật kết hợp, cơ sở dữ liệu giao dịch lớn, tập phổ biến tối đại, itemset đồng xuất hiệnCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn