TRỰC QUAN HOÁ DỮ LIỆU TRẠNG THÁI GIAO THÔNG TRÊN NỀN WEB

Dư Phương Hạnh, Vũ Bá Duy, Nguyễn Ngọc HóaDOI: 10.15625/vap.2016.00092

Abstract


Bài báo này trình bày mô hình trực quan hoá dữ liệu trạng thái giao thông, trực tuyến trên internet, dựa vào cả yếu tố không gian và thời gian. Trạng thái giao thông tại những tuyến phố có tình trạng giao thông nóng sau khi được thu thập sẽ được rời rạc và chuẩn hoá thành sáu mức độ, từ thông thoáng đến tắc nghẽn. Dữ liệu trạng thái giao thông sẽ được trực quan hoá theo cả thời gian và không gian, trên nền bản đồ số trực tuyến. Trạng thái giao thông sẽ được trực quan theo phương pháp kết hợp cả trực quan theo điểm và theo đoạn với kỹ thuật bản đồ nhiệt. Đối với chiều thời gian, hai biểu đồ thời gian tuyến tính đã được phối hợp theo kiểu biểu đồ vùng cọ để thể hiện trạng thái mỗi tuyến phố. Để giải quyết vấn đề quy mô dữ liệu lớn, chúng tôi đã tiến hành phân tích, lọc dữ liệu thời gian và không gian để chỉ giữ lại những khoảng/đoạn đáng quan tâm về trạng thái giao thông. Dựa trên mô hình đó, chúng tôi đã xây dựng hệ thống thử nghiệm với dữ liệu thu thập được trên một số tuyến phố tại Hà Nội. Kết quả thực nghiệm đã minh chứng những ưu điểm của mô hình của chúng tôi như cho phép kết hợp trực quan được cả thời gian và vị trí địa lý; cho phép có ngay được thông tin trạng thái giao thông từ tổng thể (mức thành phố) đến chi tiết (mức điểm nóng giao thông).

Keywords


Trực quan hoá dữ liệu, hệ thống thông tin trạng thái giao thông, bản đồ số trực tuyến, ITSCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn