ỨNG DỤNG HỆ LUẬT MỜ TRONG DỰ BÁO BIỂU ĐIỂM THI

Lê Duy Đồng, Vũ Thanh Nguyên, Lê Kim NgaDOI: 10.15625/vap.2016.00095

Abstract


Bài báo này trình bày phương pháp ứng dụng hệ luật mờ Standard Addictive Model (SAM) vào việc dự báo biểu điểm thi tại các cơ sở giáo dục. Chúng tôi đã xây dựng SAM qua các bước học máy như sau: Học cấu trúc hệ luật, học điều chỉnh thông số và học tối ưu hệ luật. Thực nghiệm trên độ khó của đề thi và học lực của người học được lấy từ số liệu thực tế tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long. Quá trình thực nghiệm cho kết quả dự báo sát với thực tế. Qua đó góp phần nâng cao tính khoa học trong hoạt động đánh giá người học, một trong những nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Keywords


Hệ luật mờ, dự báo biểu điểm, máy học, khảo thí và đảm bảo chất lượngCopyright (c) 2017 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn