THUẬT TOÁN KHAI THÁC TẬP PHỔ BIẾN TRÊN DỮ LIỆU GIAO DỊCH VỚI NHIỀU NGƯỠNG PHỔ BIẾN TỐI THIỂU

Phan Thành Huấn, Lê Hoài BắcDOI: 10.15625/vap.2017.000108

Abstract


Trong khai thác dữ liệu, kỹ thuật quan trọng và được nghiên cứu nhiều là khai thác luật kết hợp. Khai thác tập phổ biến là một trong những bước cơ bản và chiếm nhiều thời gian trong khai thác luật kết hợp. Hầu hết các thuật toán tìm tập phổ biến thỏa một ngưỡng phổ biến tối thiểu duy nhất. Trong thực tế, độ phổ biến của từng mục hàng phản ánh bản chất, vai trò của mục hàng trong các giao dịch. Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất thuật toán hiệu quả khai thác tập phổ biến với nhiều ngưỡng phổ biến tối thiểu (mỗi mục hàng có một ngưỡng phổ biến tối thiểu riêng). Sau cùng, chúng tôi trình bày kết quả thực nghiệm trên bộ dữ liệu thực và giả lập, cho thấy thuật toán đề xuất hiệu quả hơn so với thuật toán hiện hành.

Keywords


Luật kết hợp, nhiều ngưỡng phổ biến tối thiều, tập phổ biếnCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn