XÂY DỰNG MODULE XỬ LÝ TRUY VẤN PHÂN TÁN TRÊN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỒ THỊ NEO4J

Nguyễn Duy Tân, Ngô Thanh HùngDOI: 10.15625/vap.2017.000116

Abstract


Bài báo trình bày kiến trúc phân tán và module xử lý truy vấn phân tán trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j. Kiến trúc được áp dụng là phân mảnh dọc cơ sở dữ liệu đồ thị Neo4j, các phân mảnh được đặt trên các máy tính kết nối với nhau thông qua giao thức HTTP. Module được thiết kế nhằm xử lý một số mẫu truy vấn theo ngôn ngữ Cypher dựa trên cơ sở đại số quan hệ. Module có thể được ứng dụng cho một số bài toán thực tế và có thể được phát triển thêm để có thể tối ưu hơn và xử lý được nhiều mẫu câu truy vấn hơn.

Keywords


Neo4j, Cypher, phân mảnh dọc cơ sở dữ liệu đồ thị, xử lý truy vấn phân tán cơ sở dữ liệu đồ thịCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn