ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA TCP VEGAS VÀ TCP RENO KHI KẾT HỢP VỚI GIAO THỨC AODV, DSDV TRONG MẠNG MANET

Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Văn SĩDOI: 10.15625/vap.2017.00014

Abstract


Việc chọn giao thức định tuyến phù hợp trong mỗi kịch bản của mạng MANET đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích và thiết kế mạng. Trong bài báo này, tập trung đánh giá hiệu năng của các kịch bản có sự kết hợp của các giao thức định tuyến AODV, DSDV với giao thức truyền tin TCP Vegas, TCP Reno. Sử dụng công cụ mô phỏng NS2 để tiến hành cài đặt mô phỏng với các kịch bản mạng khác nhau và phân tích các kết quả thu được nhằm nâng cao hiệu năng mạng.

Keywords


MANET, AODV, DSDV, TCP Vegas, TCP RenoCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn