ĐỀ XUẤT CHỮ KÝ SỐ ỦY NHIỆM VÀ ỨNG DỤNG CHO ỦY NHIỆM CHI TRONG HỆ THỐNG BITCOIN

Đặng Minh Tuấn, Nguyễn Văn Căn, Nguyễn Ánh Việt, Nguyễn Tiến XuânDOI: 10.15625/vap.2017.00016

Abstract


Chữ ký số ủy nhiệm cho phép một người có thể ủy quyền cho một người khác ký thay cho mình khi vắng mặt. Đã có một số tác giả đề xuất lược đồ chữ ký ủy nhiệm dựa trên hệ mật trên đường cong elliptic, tuy nhiên một số trong đó hiện có những hạn chế hoặc chưa đáp ứng được nhu cầu. Tác giả đề xuất một lược đồ chữ ký số ủy nhiệm mới dựa trên đường cong elliptic và cụ thể là dựa trên chuẩn thuật toán chữ ký số ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) là lược đồ được ứng dụng trong hệ thống Bitcoin (là hệ thống tiền mật mã phổ biến nhất hiện nay) và đồng thời cũng đã được phê duyệt trong nhiều tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời cũng đề xuất mô hình ủy nhiệm chi cho hệ thống Bitcoin.

Keywords


Chữ ký số, chữ ký số ủy nhiệm, hệ mật đường cong elliptic, BitcoinCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn