ĐỊNH GIÁ TRUY VẤN ĐỐI VỚI CHƯƠNG TRÌNH DATALOG MÔ TẢ

Trương Công TuấnDOI: 10.15625/vap.2017.00020

Abstract


Hiện nay lĩnh vực nghiên cứu của cơ sở dữ liệu (CSDL) suy diễn và logic mô tả đã được mở rộng theo nhiều hướng khác nhau, trong đó việc kết hợp logic mô tả với CSDL suy diễn là một hướng nghiên cứu đang được nhiều người quan tâm. Chương trình Datalog là một lớp chương trình quan trọng của CSDL suy diễn. Bài báo này tập trung vào cú pháp, ngữ nghĩa của chương trình Datalog mô tả ALC - sự kết hợp của logic mô tả ALC và chương trình Datalog và đề xuất phương pháp định giá truy vấn đối với lớp chương trình này.

Keywords


Cơ sở dữ liệu suy diễn, chương trình Datalog, logic mô tả, hợp giải SLDCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn