GIẢI PHÁP LỌC DỮ LIỆU NHẬT KÝ PROXY DỰA TRÊN CÔNG NGHỆ DỮ LIỆU LỚN

Châu Lê Sa Lin, Ngô Bá Hùng, Đinh Thế An HuyDOI: 10.15625/vap.2017.00028

Abstract


Dữ liệu nhật ký của proxy có ý nghĩa quan trọng trong vấn đề an ninh mạng và giám định mạng. Bài báo này sẽ đề xuất một giải pháp cho phép lọc bỏ bớt các dữ liệu dư thừa từ dữ liệu nhật ký sinh ra của các proxy mà không làm mất đi các thông tin phục vụ cho những yêu cầu an ninh mạng và giám định mạng về sau. Giải pháp được xây dựng dựa trên các công nghệ xử lý luồng dữ liệu của lĩnh vực dữ liệu lớn. Kết quả cho thấy, giải pháp lọc đề xuất cho phép giảm dung lượng cần phải lưu trữ cho dữ liệu nhật ký đạt hơn 40%.

Keywords


Nhật ký proxy; Lọc dữ liệu; An ninh mạng; Giám định mạng; Dữ liệu lớnCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn