GIAO THỨC TRAO ĐỔI KHÓA AN TOÀN CHO CÁC HỆ MẬT KHÓA ĐỐI XỨNG

Lưu Hồng Dũng, Hồ Ngọc Duy, Tống Minh Đức, Bùi Thế Truyền, Đặng Hùng ViệtDOI: 10.15625/vap.2017.00030

Abstract


Bài báo đề xuất xây dựng giao thức thỏa thuận khóa an toàn cho các hệ mật mã khóa đối xứng phát triển từ giao thức Diffie - Hellman. Các giao thức mới đề xuất có ưu điểm là các khóa bí mật chia sẻ tạo ra được xác thực về nguồn gốc nên có thể chống lại các kiểu tấn công giả mạo rất hiệu quả.

Keywords


Key Establishment, Key Agreement Protocols, Key Exchange Protocol, Key Transport ProtocolsCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn