HHUAL: THUẬT TOÁN ẨN LUẬT KẾT HỢP HỮU ÍCH CAO NHẠY CẢM VÀ MỘT ĐỀ XUẤT CẢI TIẾN DỰA TRÊN GIÀN GIAO

Huỳnh Triệu Vỹ, Lê Quốc Hải, Trương Ngọc ChâuDOI: 10.15625/vap.2017.00034

Abstract


Ẩn luật kết hợp hữu ích cao nhạy cảm là một bài toán quan trọng nhằm bảo vệ tính riêng tư của tri thức được khai phá từ dữ liệu khi chúng được chia sẻ ra bên ngoài. Mục tiêu của bài toán này là tác động lên dữ liệu để tất cả các luật kết hợp hữu ích cao nhạy cảm không thể khai thác được từ dữ liệu khi chúng được chia sẻ sao cho hiệu ứng phụ sinh ra là thấp nhất. Bài toán ẩn luật kết hợp hữu ích cao không giống như ẩn luật kết hợp phổ biến, bởi vì khai phá luật kết hợp phổ biến dựa trên ràng buộc về độ hỗ trợ và độ tin cậy, còn đối với khai phá luật kết hợp hữu ích cao dựa trên ràng buộc về hữu ích và độ tin cậy hữu ích. Trong bài báo này chúng tôi đề xuất thuật toán ẩn luật kết hợp hữu ích cao có tên là HHUAL, dựa trên thuật toán này chúng tôi cũng đề xuất một hướng tiếp cận mới cho việc lựa chọn mục ứng viên và giao tác để sửa đổi sao cho có thể ẩn luật nhưng gây ra hiệu ứng phụ là thấp nhất dựa trên Giàn giao. Đóng góp mới của chúng tôi là: (1) Đây là lần đầu tiên bài toán ẩn luật kết hợp hữu ích cao nhạy cảm được giới thiệu; (2) Phương pháp xác định mục ứng viên và giao tác để sửa dựa trên Giàn giao của các tập mục có trọng số hữu ích cao.

Keywords


Tập mục hữu ích cao, Luật kết hợp hữu ích, Luật kết hợp hữu ích nhạy cảm, Giàn giao, Độ tin cậy hữu íchCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn