INTERNET OF THINGS (IOT) VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ THÁCH THỨC AN NINH THÔNG TIN

Nguyễn Văn Tánh, Trần Quang Đức, Nguyễn Linh Giang, Luangoudom SonxayDOI: 10.15625/vap.2017.00037

Abstract


Trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Internet of Things (IoT) đã và đang góp phần định hình xã hội thông tin tương lai. IoT thay đổi cách tiếp cận và ứng dụng của công nghệ nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện phát sinh các nguy cơ mới về an ninh, an toàn và bảo mật thông tin. Có thể thấy rằng với một môi trường đa dạng, phức tạp, đa vật thể cùng các chuẩn kết nối không đồng nhất, việc đầu tư nghiên cứu xây dựng một hệ thống hoàn thiện về an ninh vẫn chưa thực sự thuyết phục được cộng đồng công nghệ. Trong phạm vi bài viết, chúng tôi sẽ nêu ra một cái nhìn tổng quan về môi trường IoT, các vấn đề liên quan đến giải pháp an ninh hiện thời, những thách thức và khó khăn phía trước trong lĩnh vực này. Cuối bài viết chúng tôi cũng đưa ra những đề xuất về định hướng nghiên cứu góp phần hoàn thiện cơ chế an ninh của hệ thống IoT.

Keywords


Internet of Things, An ninh IoT, An toàn bảo mật thông tin IoT, Secure IoTCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn