LAN TRUYỀN CHỦ ĐỀ KHOA HỌC TRÊN MẠNG TRÍCH DẪN

Nguyễn Trác Thức, Phạm Thế Anh Phú, Đỗ PhúcDOI: 10.15625/vap.2017.00042

Abstract


Bài báo này trình bày nghiên cứu của chúng tôi về việc kết hợp giữa phân tích mạng trích dẫn và phân tích nội dung để nắm bắt sự tiến hóa, lan truyền của các chủ đề nghiên cứu giữa các bài báo khoa học trong lĩnh vực khoa học máy tính. Đóng góp chính của nghiên cứu này là đề xuất mô hình lưu trữ mạng trích dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu (CSDL) đồ thị thay cho cách thức lưu trữ kinh điển dưới dạng CSDL quan hệ; kết hợp các kỹ thuật phân tích mạng trích dẫn với thuật toán mô hình hóa chủ đề (topic models) để có sự phân tích đầy đủ, toàn diện về bài báo khoa học nhằm giúp phát hiện nguồn gốc của các chủ đề nghiên cứu và theo dõi sự lan truyền của các chủ đề trên mạng trích dẫn.

Keywords


mạng trích dẫn, mô hình hóa chủ đề, sự tiến hóa của chủ đề, cơ sở dữ liệu đồ thị, dữ liệu lớnCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn