LƯỢC ĐỒ SAI PHÂN KHÁC THƯỜNG MÔ PHỎNG SỐ MỘT MÔ HÌNH LAN TRUYỀN VIRUS MÁY TÍNH

Hoàng Mạnh Tuấn, Đặng Quang ÁDOI: 10.15625/vap.2017.00045

Abstract


Trong bài báo này, lược đồ sai phân khác thường (nonstandard finite difference schemes - NSFD) bảo toàn các tính chất quan trọng của một mô hình lan truyền virus máy tính được xây dựng. Các tính chất quan trọng của mô hình này gồm có tính chất dương, tính chất bị chặn, điểm cân bằng và tính chất ổn định của điểm cân bằng. Ở đây tính chất ổn định của điểm cân bằng của NSFD được chúng tôi nghiên cứu dựa trên một mở rộng của Định lý ổn định Lyapunov cổ điển. Các mô phỏng số khẳng định tính đúng đắn của các kết quả lý thuyết cũng như ưu thế của các NSFD so với các lược đồ sai phân bình thường (standard finite difference schemes - SFDS).

Keywords


Mô hình lan truyền virus máy tính, Lược đồ sai phân khác thường, Định lý ổn định Lyapunov, Mô phỏng sốCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn