LƯU TRỮ DỮ LIỆU TRONG MẠNG HƯỚNG NỘI DUNG DỰA TRÊN DỮ LIỆU PHỔ BIẾN

Lê Phong Dũ, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Đức TháiDOI: 10.15625/vap.2017.00046

Abstract


CCN (Content Centric Networking) được xem như là cấu trúc mạng Internet trong tương lai, trong đó dữ liệu được chuyển từ mô hình host - to - host sang mô hình truyền dữ liệu dựa trên tên nội dung. Lưu trữ dữ liệu tại các node là đặc điểm của CCN và hiệu quả của kiến trúc này phụ thuộc vào chính sách lưu trữ dữ liệu tại các node. Đã có nhiều giải pháp được đề xuất nhằm năng cao hiệu suất của mạng CCN. Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một chính sách lưu trữ dữ liệu tại các node trong mạng CCN dựa vào dữ liệu phổ biến. Thông qua mô phỏng, chúng tôi đánh giá các tiêu chí về tỉ lệ tìm thấy dữ liệu và khoảng cách từ người dùng đến node tìm thấy dữ liệu là đạt kết quả tốt hơn chính sách lưu trữ mặc định của CCN, đồng thời đạt hiệu quả về tiết kiệm sử dụng tài nguyên trong mạng.

Keywords


CCN, CachingCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn