ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC TRƯNG PHỔ TÍN HIỆU TIẾNG NÓI ĐẾN NHẬN DẠNG CẢM XÚC TIẾNG VIỆT

Đào Thị Lệ Thuỷ, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Lê Xuân ThànhDOI: 10.15625/vap.2017.0005

Abstract


Một vấn đề quan trọng đối với hệ thống nhận dạng cảm xúc tiếng nói là việc cần phải trích chọn các đặc trưng phù hợp của tín hiệu tiếng nói sao cho các đặc trưng này cho khả năng phân biệt hiệu quả các cảm xúc khác nhau. Bài báo này sử dụng phương pháp ANOVA và kiểm định T đối với một số đặc trưng phổ của bộ ngữ liệu cảm xúc tiếng Việt nói để đánh giá khả năng dựa trên các đặc trưng này để phân biệt 4 cảm xúc cơ bản vui, buồn, tức giận và bình thường. Kết quả thử nghiệm sử dụng mô hình GMM để nhận dạng 4 cảm xúc cho thấy có sự ảnh hưởng khác nhau của từng đặc trưng phổ đến tỷ lệ nhận dạng đúng các cảm xúc đồng thời tỷ lệ nhận dạng đúng tăng đáng kể khi có sự kết hợp các đặc trưng MFCC với các đặc trưng phổ.

Keywords


nhận dạng cảm xúc, tiếng Việt nói, đặc trưng phổ, MFCC, GMM

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn