MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC BIỂN DÂNG XÂM LẤN ĐẾN KHU VỰC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Hoàng Ngọc Hiển, Ngô Đức Lưu, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Huỳnh Xuân HiệpDOI: 10.15625/vap.2017.00055

Abstract


Trong bài viết này chúng tôi đề xuất một tiếp cận mới cho vấn đề diễn biến phức tạp của xâm lấn do nước biển dâng ảnh hưởng đến khu vực sản xuất nông nghiệp tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tình hình xâm lấn của nước biển dâng gây ra ngập úng và xâm nhập mặn đến vùng quy hoạch sản xuất nông nghiệp. Hệ thống đê và cống ngăn mặn góp phần làm giảm thiệt hại đến vùng sản xuất nông nghiệp nhưng chưa quy hoạch tổng thể và hợp lý. Chúng tôi đề xuất xây dựng mô hình ảnh hưởng của nước biển dâng xâm lấn đến vùng sản xuất nông nghiệp (nội đồng) trên kỹ thuật đa tác tử và mô phỏng dựa trên nền tảng mô phỏng GAMA. Mô hình mô phỏng xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu thu được trong quá khứ và đưa ra kịch bản dự kiến cho tương lai. Kết quả mô phỏng là bản đồ mức ngập úng, ngập mặn và thống kê mức ngập úng, ngập mặn cho khu vực. Mức độ ảnh hưởng của nước biển dâng xâm lấn đến vùng sản xuất nông nghiệp cũng được đánh giá so sánh với thực tế nhằm hỗ trợ cho các giải pháp làm giảm thiệt hại của biến đổi khí hậu.

Keywords


mô phỏng, nội đồng, ngập úng, ngập mặn, bản đồ, đa tác tử, GAMACopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn