MỘT GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ XÂY DỰNG VÀ DUY TRÌ CẤU TRÚC CÂY LAN TRUYỀN CẬP NHẬT ĐẢM BẢO NHẤT QUÁN DỮ LIỆU

Nguyễn Hồng Minh, Lê Văn SơnDOI: 10.15625/vap.2017.00058

Abstract


Sử dụng cấu trúc Cây để lan truyền cập nhật nhằm đảm bảo nhất quán dữ liệu chia sẻ trong các ứng dụng phân tán xây dựng trên nền mạng phủ P2P có cấu trúc là giải pháp phù hợp và hiệu quả cao. Trong bài báo này, Nhóm tác giả đề xuất giải pháp mới xây dựng và duy trì cấu trúc Cây giúp giảm độ trễ khi tốc độ vào/ra của Node cao, không xác định. Thực nghiệm được thực hiện bằng ứng dụng mô phỏng Oversim để so sánh, chứng minh hiệu quả đạt được của giải pháp mới so với các đề xuất đã có.

Keywords


P2P có cấu trúc, nhất quán dữ liệu, cây lan truyền cập nhật, bản saoCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn