MỘT KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG TÁC CỦA CON NGƯỜI TRONG THỰC TẠI ẢO ỨNG DỤNG DIỄN HOẠ NGÔN NGỮ KÝ HIỆU VIỆT NAM

Lê Sơn Thái, Đỗ Năng Toàn, Mã Văn Thu, Nguyễn Thị Bích ĐiệpDOI: 10.15625/vap.2017.00062

Abstract


Ngôn ngữ ký hiệu là công cụ giao tiếp quan trọng của nhiều người khiếm thính, thông qua các cử chỉ của cơ thể và biểu hiện của khuôn mặt để truyền tải thông tin trong cộng đồng. Trong đó, các từ được mã hóa bằng sự kết hợp của các hình thái và biểu cảm khác nhau của cơ thể. Với số lượng từ lớn và cấu trúc câu khác với thông thường, cũng như có rất ít các công cụ hỗ trợ học tập, giao tiếp bằng hình ảnh dẫn tới việc tiếp xúc với ngôn ngữ ký hiệu còn nhiều khó khăn. Bài báo trình bày tổng quan về hệ thống diễn hoạ ngôn ngữ ký hiệu và một số kỹ thuật diễn hoạ hành động trong đồ hoạ ba chiều. Đồng thời đề xuất rằng buộc trong quá trình nội suy, điều khiển chuyển động của đối tượng phù hợp với diễn hoạ ngôn ngữ ký hiệu. Từ đó, tạo ra các hình ảnh chuyển động trong đồ hoạ, áp dụng xây dựng ứng dụng học và diễn hoạ ngôn ngữ ký hiệu trong giao tiếp với người khiếm thính.

Keywords


thực tại ảo, điều khiển động tác của con người, diễn hoạ, ngôn ngữ ký hiệuCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn