MỘT PHƯƠNG PHÁP KHỬ NHIỄU VIDEO DỰA TRÊN PHÉP LẶP BREGMAN

Đặng Ngọc Hoàng Thành, Nguyễn Hoàng HảiDOI: 10.15625/vap.2017.00067

Abstract


Bài báo này nhằm đề xuất một phương pháp khử nhiễu video dựa trên việc áp dụng phép lặp Bregman cho mô hình ROF cải tiến. Mô hình ROF truyền thống chỉ khử nhiễu trên ảnh kĩ thuật số dạng xám (grayscale). Thông qua việc cải tiến mô hình ROF, chúng tôi đã tạo ra một phiên bản khác có thể khử nhiễu cho dữ liệu video (bao gồm cả video màu và video không màu). Bên cạnh đó, phép lặp Bregman là một phương pháp hiệu quả để giải bài toán tối ưu lồi. Tính đặc thù của các phương pháp lặp dựa trên phép lặp Bregman là tốc độ thực thi nhanh hơn so với các phương pháp lặp truyền thống. Do đó, nó thích hợp để thực thi trên dữ liệu video vốn yêu cầu khối lượng tính toán lớn. Phương pháp khử nhiễu video được đề xuất có thể được nâng cấp trong tương lai để khử nhiễu trên các video thời gian thực.

Keywords


khử nhiễu video, phép lặp Bregman, nhiễu số, mô hình ROFCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn