MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÂN ĐOẠN KÝ TỰ CHO BÀI TOÁN NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY ONLINE

Nguyễn Thị Thanh Nga, Bùi Thu Lâm, Nguyễn Đức DũngDOI: 10.15625/vap.2017.00068

Abstract


Bài báo đề xuất một phương pháp phân đoạn ký tự trong nhận chữ viết tay trực tuyến (online) tiếng Anh. Phương pháp đề xuất việc sử dụng thuật toán lấy mẫu Ramer để tạo over-segmentation kết hợp với kết quả nhận dạng và thống kê ngữ cảnh nhằm cải thiện độ chính xác của vị trí phân đoạn ký tự. Một engine nhận dạng sử dụng mạng học sâu để đưa ra điểm phân đoạn tốt nhất. Phần thực nghiệm được tiến hành trên bộ dữ liệu IAM-OnDB, là bộ chữ viết tay tiếng anh online được thu nhận bằng thiết bị "smart whiteboard". Các kết quả nhận được cho thấy phương pháp đề xuất có khả năng phân đoạn chính xác ranh giới các ký tự trong bài toán nhận dạng chữ viết tay online tiếng Anh.

Keywords


Phân đoạn ký tự, Recurrent neural network (RNN), Long short-term memory (LSTM), Chữ viết tay online, IAM-onDBCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn