MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU NĂNG MẠNG ADHOC SỬ DỤNG MÔ HÌNH GIẢI TÍCH

Lê Hữu Bình, Võ Thanh Tú, Nguyễn Văn TamDOI: 10.15625/vap.2017.00069

Abstract


Công nghệ mạng tùy biến di động đã và đang được nhiều nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây. Để có cơ sở cho việc đánh giá hiệu năng mạng, việc nghiên cứu các phương pháp đánh giá hiệu năng là điều cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong bài báo này, chúng tôi tập trung nghiên cứu một mô hình giải tích toán học để đánh giá hiệu năng mạng tùy biến. Phương pháp được trình bày trong bài báo là sử dụng hệ thống hàng đợi M/M/1/K, kết hợp với lý thuyết xác suất thống kê và phương pháp tìm điểm bất động để phân tích xác suất gói dữ liệu bị hủy bỏ. Kết quả tính toán trên mô hình giải tích toán học được so sánh với kết quả mô phỏng để kiểm nghiệm tính phù hợp của các phương pháp nghiên cứu.

Keywords


Mạng tùy biến di động, hàng đợi M/M/1/K, đánh giá hiệu năng mạngCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn