CẢI TIẾN THUẬT TOÁN DI TRUYỀN VÀ ÁP DỤNG DỰ ĐOÁN CẤU TRÚC BẬC HAI RNA

Đoàn Duy Bình, Phạm Minh Tuấn, Đặng Đức LongDOI: 10.15625/vap.2017.0007

Abstract


Cấu trúc RNA là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng. RNA là trung tâm trong nhiều giai đoạn tổng hợp protein, cũng có vai trò cấu trúc và chức năng trong tế bào. Dự đoán cấu trúc RNA có thể vượt qua được nhiều vấn đề với việc xác định cấu trúc vật lý. Hiện tại các phương pháp vật lý cho dự đoán cấu trúc RNA là tốn nhiều thời gian và chi phí, do đó các phương pháp cho việc dự đoán tính toán được ưa chuộng. Các thuật toán khác nhau đã được sử dụng để dự đoán cấu trúc RNA bao gồm cả quy hoạch động và các phương pháp so sánh. Trong bài báo này chúng tôi giới thiệu thuật di truyền là một phương pháp được áp dụng cho bài toán dự đoán cấu trúc RNA. Thuật toán di truyền mà chúng tôi áp dụng là đã được cải tiến một số tham số trong các toán tử di truyền như: chọn lọc, lai ghép và đột biến. Cuối cùng nhóm nghiên cứu đã so sánh và đánh giá với những thuật toán liên quan cho bài toán dự đoán cấu trúc bậc hai, đó là thuật toán quy hoạch động.

Keywords


RNA; Thuật toán di truyền; Quy hoạch động; Cấu trúc bậc hai; Dự đoánCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn