MỘT PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUAN ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI DÙNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM DỰA TRÊN CÁC NHẬN XÉT CÁ NHÂN

Nguyễn Thị Ngọc Tú, Nguyễn Đức Long, Nguyễn Khắc Giáo, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Việt AnhDOI: 10.15625/vap.2017.00070

Abstract


Trong bài báo này chúng tôi trình bày một phương pháp phân tích quan điểm người dùng dựa trên các nhận xét cá nhân. Chúng tôi tập trung vào giải quyết ba nhiệm vụ của bài toán phân tích quan điểm: Nhận dạng và trích rút nội dung theo từng khía cạnh; Khám phá việc người dùng xếp hạng trên từng khía cạnh đối với sản phẩm; Dự đoán trọng số xếp hạng của các khía cạnh trong mỗi nhận xét. Đối với nhiệm vụ đầu tiên, chúng tôi sử dụng từ chủ đề bao gồm danh từ và cụm danh từ để trích rút các khía cạnh được người dùng đề cập đến trong bài viết của họ. Phương pháp của chúng tôi được thực hiện dựa trên thuật toán bootstrap kết hợp mô hình từ chủ đề dựa trên xác suất có điều kiện. Nhiệm vụ thứ hai và thứ ba được chúng tôi giải quyết dựa trên học có giám sát theo Naïve Bayes. Kết quả thực nghiệm trên ba bộ dữ liệu cà phê, bia, khách sạn cho thấy độ chính xác của phương pháp đề xuất là khá tốt cho cả bài toán trích rút khía cạnh cũng như cho bài toán dự đoán xếp hạng khía cạnh.

Keywords


Khai phá quan điểm, phân tích ngữ nghĩa, khía cạnh, nhận xét của người dùng, xếp hạng khía cạnh, tập từ chủ đề, học giám sát,…

Full Text:

PDF


Copyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn