MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ KHAI PHÁ LUẬT QUYẾT ĐỊNH TRÊN KHỐI DỮ LIỆU CÓ GIÁ TRỊ THUỘC TÍNH THAY ĐỔI

Trịnh Đình Thăng, Trần Minh Tuyến, Đỗ Thị Lan Anh, Nguyễn Thị QuyênDOI: 10.15625/vap.2017.00074

Abstract


Báo cáo đề xuất và chứng minh một số tính chất của việc làm mịn, làm thô các giá trị của thuộc tính chỉ số điều kiện hoặc quyết định đối với khối thông tin và lát cắt của nó. Mỗi khi các lớp tương đương điều kiện hoặc quyết định trên khối quyết định được làm mịn, làm thô thì chúng sẽ cảm sinh một phần hoặc cảm sinh việc làm mịn, làm thô các lớp tương ứng trên lát cắt. Từ các kết quả tìm được của việc làm mịn, làm thô các lớp tương đương điều kiện hoặc quyết định được cảm sinh một phần hoặc cảm sinh trên lát cắt thì việc tính các ma trận độ hỗ trợ trên lát cắt sẽ được đơn giản hơn giống như việc tính các ma trận đó trên khối quyết định khi làm mịn, làm thô các giá trị của thuộc tính chỉ số điều kiện hoặc quyết định.

Keywords


: Khối thông tin, khai phá luật quyết định, khối dữ liệuCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn