MỘT TIẾP CẬN THUẬT TOÁN PHÂN CỤM MỜ MỚI DỰA TRÊN MA TRẬN KẾT HỢP MỜ TRUNG LẬP

Lê Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Căn, Hoàng Việt Long, Đoàn Ngọc TúDOI: 10.15625/vap.2017.00076

Abstract


Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một thuật toán phân cụm mờ mới dựa trên ma trận kết hợp mờ trung lập. Dữ liệu sau khi được mờ hóa về dạng tập mờ trung lập được sử dụng để tính toán ra ma trận kết hợp mờ. Bằng cách xây dựng chuỗi hữu hạn, ma trận tương đương của ma trận mờ trung lập sẽ được tạo ra và sử dụng để tính lát cắt của ma trận kết hợp mờ. Các cụm sẽ được phát hiện từ ma trận lát cắt sử dụng thủ tục kiểm tra. Thuật toán mới sẽ được thử nghiệm đánh giá về chất lượng cụm và thời gian tính toán.

Keywords


Phân cụm mờ, tập mờ trung lập, ma trận kết hợp mờ, ma trận lát cắt, chất lượng cụmCopyright (c) 2019 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn