CẢI TIẾN THUẬT TOÁN TỰ TƯƠNG QUAN TÌM CAO ĐỘ CỦA TÍN HIỆU ĐÀN GHI-TA TRÊN VI XỬ LÝ ARM CORTEX-M4

Nguyễn Bình Thiên, Ninh Khánh DuyDOI: 10.15625/vap.2017.0008

Abstract


Tìm tần số cơ bản của tín hiệu là bài toán cần thiết trong xử lý tín hiệu âm thanh, đặc biệt là xử lý tín hiệu âm nhạc. Bài báo này thực hiện việc cài đặt thuật toán tìm tần số cơ bản của tín hiệu đàn ghi-ta dùng hàm tự tương quan trên vi xử lý Arm Cortex-M4. Để làm tăng độ chính xác của thuật toán, bộ lọc Gaussian và hàm nội suy cubic spline được sử dụng. Các thử nghiệm với tín hiệu của sáu dây đàn ghi-ta cho thấy sai số trung bình của thuật toán hàm tự tương quan có và không dùng nội suy cubic spline so với thuật toán RAPT lần lượt là 1,0147Hz và 1,1199 Hz. Kết quả thực nghiệm cũng cho thấy tần số cơ bản cần tính càng cao thì việc dùng nội suy cubic spline có tác dụng giảm sai số càng lớn.

Keywords


Hàm tự tương quan, tần số cơ bản, vi xử lý Arm Cortex-M4, nội suy cubic spline, đàn ghi-taCopyright (c) 2018 PROCEEDING of Publishing House for Science and TechnologyPROCEEDING

PUBLISHING HOUSE FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY

Website: http://vap.ac.vn

Contact: nxb@vap.ac.vn